SHAKE

€ 6.00

salmone

MAGURO

€ 6.00

tonno

SUZUKI

€ 6.00

branzino

EBI

€ 6.00

gambero cotto

AMAEBI

€ 8.00

gambero crudo

TAKO

€ 8.00

polipo

UNAGI

€ 9.00

anguilla

MAZARA

€ 12.00

gambero rosso di mazara

FLAMBE SALMON

€ 8.00

salmone scottato, teriyaki, mandorle

FLAMBE MIX

€ 10.00

salmone, tonno, branzino scottato, teriyaki e mandorle

TRUFFLE

€ 10.00

tonno scottato e scaglie di tartufo

MIX NIGIRI 4PZ

€ 10.00

salmone, tonno, branzino e gambero cotto